📱 Open with App
HSK 3

de

Definitions

part.

(adverbial particle)

Example Sentences

shí jiān时间chángle,mànmàndekāi shǐ开始xǐ huan喜欢zhèzuòchéng shì城市le

As time passes, I slowly start to like this city.

zhōu mò周末yàorèn zhēn认真defù xí复习

I'll work very hard on reviewing over the weekend.

xiǎngyàogèngduōdeliǎo jiě了解zhōng guó中国

I want to know more about China.

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3dì fangplace
3dì tiěsubway
3dì túmap
4dì diǎnplace, site
4dì qiúearth
4dì zhǐaddress
5dāng dìlocality, place mentioned
5dì daogenuine, typical
5dì qūarea, district
5dì lǐgeography
5dì tǎncarpet
5dì wèiposition, ranking
5dì zhènearthquake
5lù dìland
5tǔ dìland
6dì bùcondition, plight
6dì shìphysical features of a place
6dì zhìgeology
6gēng dìarable land; plough
6jī dìbase
6pén dìbasin
6zhèn dìposition, front
6zhí mín dìcolony