📱 Open with App
HSK 6

季度

Definitions

noun

quarter of a year

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
3jì jiéseason
4sù dùspeed, velocity
4tài dùattitude
4wēn dùtemperature
5chéng dùdegree, level
5dù guòspend
5jiǎo dùangle, point of view
5zhì dùregulation system
6dàn jìoff season, slack time
6fēng dùbearing, mien
6fú dùwidth, extent
6guò dùundue, excessive
6jì jūnthird place in a contest
6mí dùdensity
6nián dùyear
6shè shì dùdegree centigrade
6yí dùonce, on one occasion