📱 Open with App
HSK 6

èr yǎng huà tàn

二氧化碳

Definitions

noun

carbon dioxide

Related Words

HanziHSKPinyinEnglish Definition
1èrtwo
3biàn huàchange
3wén huàculture
5huà xuéchemistry
5xiāo huàdigest
6duō yuán huàpluralistic
6è huàworsen
6huà féichemical fertilizer
6huà shífossil
6huà yàntest, assay
6huà zhuāngput on make-up, make up
6jiǎn huàsimplify
6jìn huàevolve
6qián yí mò huàinfluence unconsciously
6róng huàmelt, thaw
6yǎng qìoxygen, oxygen gas
dì èrsecond